Най-продавани

Категории

Информация

Производители

Промоции

Настоящите общи условия са изготвени на изискванията за електронна търговия на територията на република България. Отнасят се до всички търговски сделки по електронен път чрез сайта fitmag.bg, представляван от фирма “Фитмаг“ ЕООД, наричан по-долу за краткост само търговец /търговеца/ или продавач /продавача/.

Общите условия са валидни само за продажби, извършени чрез интернет.

Информация за потребителите съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на търговеца: „Фитмаг“ ЕООД
ЕИК: 203753197
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Белослав, област Варна, ул. Побити камъни 14. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Белослав, област Варна, ул. Побити камъни 14

4. Данни за кореспонденция: : България, гр. Белослав, област Варна, ул. Побити камъни 14, Email: office@fitmag.bg , тел: (+359) 899 9114787.

Търговецът има право едностранно, без предупреждение да променя общите условия за извършване на електронна търговия.

 “Фитмаг“ ЕООД  не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права.

 

I. ОБЕКТ НА ПРОДАЖБАТА

1. Купувачът се задължава да депозира в момента на доставката на стоката от продавача или на неговия куриер, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. Потребителят има право да се откаже от поръчката в срок от 14 /четиринадесет дни/ след получаването й в случай, че продуктът не е използван, а търговският му вид е съгласно условията на чл.55 от ЗЗП. При този случай продавачът възстановява сумата на стоката. Транспортните разходи по получаването и връщането са за сметка на потребителя. След този срок депозитът за стоката се приема като плащане на поръчаната стока. Купувачът може да използва - СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ (тук линк)

 

2. Продавачът предава владението на стоката на купувача с подписването на протокол като подписът на купувача е доказателство, че същият е получил владението на стоката. Стоката може да се доставя или предава и чрез трети лица, куриерски фирми или други, които да извършват наложен платеж

3. Преди получаване на владението купувачът има право да извърши пълен оглед на стоката за явни недостатъци. При констатирането на такива недостатъци, купувачът е длъжен да уведоми незабавно доставчикът на стоката и да иска вписването им в договора за продажба или процедура по която куриер или друг доставчик отбелязва недостатъците. Ако това не е направено, счита се, че купувачът е приел стоката без възражения за явни недостатъци.

4. Продавачът прехвърля собствеността върху стоката на купувача след плащане на пълния размер на продажната цена и транспортните такси. До този момент изключителен собственик на стоката е продавачът.

  

II ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА ОТ СЛУЧАЙНО ПОГИВАНЕ НА СТОКАТА

 1. За придобиване на собствеността върху стоката купувачът заплаща на продавача цена в размер, определен предварително или посочен на сайта на продавача

2. Продавачът прехвърля стоката в собственост на купувача след пълното изплащане на сумите по т. 2 и 3. Доказателство за плащане е фактура или платежно нареждане

3. Правото на собственост върху стоката се счита прехвърлено с предаването на стоката

4. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоката, преминава върху купувача от момента на получаване на владението на стоката.

 III ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на  Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

1. НА ПРОДАВАЧА

1.1    Продавачът има право да получи уговорената продажна цена

1.2     Продавачът запазва правото си да променя срока на доставката, както и да отказва изпълнение на поръчки, за което потребителя ще бъде уведомяван

1.3    Продавачът предлага продукти от официалните вносители и гаранцията на всеки продукт е съобразена с гаранционните условия на фирмата вносител. Продавачът не се ангажира с никави допълнителни търговски гаранции

1.4    Продавачът е длъжен да предлага единствено одобрени от закона продукти – фитнес уреди, аксесоари и спортни добавки, които не попадат в забранените за дистанционна търговия добавки, предлагани с лечебна цел в чл. 51 от ЗЗП

  1. Продавачът е длъжен

2.1    Да предаде стоката в състояние, годно за употреба и с указания за ползване, отговарящи на изискванията на Закона за защита на потребител

2.2    Да инструктира купувача относно начина на служене със стоката

2.3    Да прехвърли собствеността върху стоката

3. НА КУПУВАЧА

3.1 Купувачът има правата, установени в българското законодателство и в частност тези по Закона за защита на потребителите.

3.2     Купувачът е длъжен да плати цената на стоката незабавно след доставката и предаването й.

3.3    Купувачът е длъжен да има навършени 18 г. и да се е запознал предварително с продуктите, които закупува и с правилната им експлоатация.

V. СПОРОВЕ И НАЧИНИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ.

1. Споровете във връзка със сключването, изменението, прекратяването, подновяването, изпълнението и тълкуването на договора се разрешават чрез преговори с цел постигане на споразумение, а при непостигането му се отнасят за разрешаване пред компетентния съд.

VI. ДОСТАВКА 

  1.        График и изпълнение на доставките

1.1   Заявки направени до 16,00 часа на деня се изпращат по Куриер до края на същия

работен ден. Доставката е до 3 работни дни;

1.2   Заявки направени след 16,00 часа се изпълняват на следващия ден. Доставката е до 4 работни дни;

  1.        Задължения на клиента при получаване на стоката
  2.        При получаване на поръчаната стока от Куриер, Клиентът е длъжен да провери:

-          целостта на опаковката на поръчаната стока;

-          наличие на етикет на български език;

-          наличие и целостта на предпазен стикер на капачка;

-          следи от счупване или надраскване по опаковката;

-          срок на годност;

-          наличие на издадена касова бележка или друг документ за покупка;

-          описанието на стоката в документа за покупка да отговаря на физически

-          доставената стока – вид, грамаж, вкус, цвят, размер.

 

4. Приемане на рекламации 

-          Рекламации не се приемат, ако Клиентът е заплатил стоката при получаването й.

-          Независимо дали графикът за доставка е изпълнен и не са били регистрирани нарушения  от Клиента при получаването на стоката от Куриер.

-          Рекламации не се приемат, когато Клиентът е нарушил търговския вид на

-          Поръчаната стока, било то умишлено или не;

-          Наранен или липсващ предпазен стикер на капачка;

-          Повредена опаковка (пукнато или счупено пластмасово покритие, капачка);

-          Извършена е консумация на продукта;

-          Продуктът е съхраняван на неподходящо за целта място;

-          Продукти с изтекъл срок на годност;

-          Продукти с нарушен търговски вид по вина на Куриер на външна фирма

-          Рекламации не се приемат без да бъде предоставен документ за

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Купувачи, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията във fitmag.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

2. Продавачът не предлага и не осъществява доставки към лица, които имат качеството потребител по ал. 1 за следните категории стоки: 1) Лекарства, хранителни добавки и хомеопатични продукти; 2) Други продукти, представяни с лечебно въздействие;

3. Купувачите са задължени да посочат дали имат качеството на потребители по ал. 1 в момента на извършване на регистрация, при осъществяване на поръчката на стоките или в момента на доставката им със специален писмен документ.

4. Ползвателите се задължават да удостоверят наличието или липсата на качеството си на потребител по ал. 1 в писмен документ в момента на доставката на съответната стока.

5. Непосочването на Купувача като потребител според ЗЗП се приема като отказ от правата му като такъв.

 VIII. ДРУГИ УГОВОРКИ

1. По неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско право

2. С подписването на договор за продажба, Купувачът дава право Продавачът да ползва личните му данни за нуждите на сключването и изпълнението на договора за продажба в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни

3. С подписването на договор за продажба Купувачът декларира, че е запознат от продавача с изискванията на Закона за защита на потребителя и правилата за търговия, приложими за този договор.

4. Купувачът след предварително уведомление на продавача може да плати части или целия неплатен остатък от покупната цена в някой от другите търговски обекти на продавача.

5. За адрес за кореспонденция, жалби или препоръки Купувачът може да използва фирмения мейл адрес на Продавача, който е: office@fitmag.bg, насочено към представляващите електронния магазин fitmag.bg.